Przypisy:

1) National Center for Health Statistics (Narodowy Ośrodek Statystki w Sprawie Zdrowia), „Fast Stats”, Deaths/Mortality Preliminary 2001 Data (Wstępne dane o zgonach i śmiertelności w roku 2001).
2) Dr Herbert Ley, odpowiadając na pytanie zadane przez senatora Edwarda Longa dotyczące FDA podczas senackich przesłuchań w roku 1965.
3) Dr David M. Eisenberg, „Credentialing complementary and alternative medical providers” („Licencje dla specjalistów medycyny komplementarnej
1 alternatywnej”), Annals of Intemal Medianę, 137(12):968, 17 grudnia 2002.
4) American Diabetes Association (Amerykańskie Towarzystwo Cukrzycy) i American Dietetic Association (Amerykańskie Towarzystwo Dietetyczne), The Official Pocket Guide to Diabetic Exchanges (Oficjalny kieszonkowy przewodnik wymian dla diabetyków), McGraw-Hill/Contemporary Distributed Products, wydanie uaktualnione l marca 1998.
5) American Heart Association (Amerykańskie Towarzystwo Serca), „How Do I Follow a Healthy Diet?” („W jaki sposób zachowuje zdrową dietę?”), American Heart Association National Center, 7272 Greenville Avenue, Dallas, Texas 75231-4596, USA, http://www.americanheart.org .
6) J.A.C. Brown, Pean Medical Encydopedia ttlustrated (Ilustrowana En­cyklopedia Medycyny Pearsa), 1971, str. 250.
7) E.P. Joslyn, L.I. Dublin, H.H. Marks, „Studies on Diabetes Mellitus” („Badania cukrzycy”), American Journal of Medical Sciences, 186:753-773,1933.
8) „Diabetes Mellitus” („Cukrzyca”), Encydopedia Americana, Library Edi-tion (wydanie biblioteczne), tom 9, 1966, str. 54-56.
9) American Hcart Association (Amerykańskie Towarzystwo Serca), „Stroke (Brain Attack)” („Udar mózgu”), 28 sierpnia 1998, http://www.amhrt.org/Scien-tificHStats98/05stroke.html; American Heart Association (Amerykańskie Towa­rzystwo Serca), „Cardiovascular Disease Statistics” („Statystyki niewydolności serca”), 28 sierpnia 1998, http://www.amhrt.org/Heart_and_Stroke_A_Z_Gui-de/cvds.html; „Statistics related to overweight and obesity” („Statystyki dotyczą­ce nadwagi i otyłości”), http://niddk.nih.gov/health/nutrit/pubs/statobes.htm,
10) „Diabetes Mellitus” („Cukrzyca”), Encydopedia Americana, jak wyżej, str. 54-55.
11) The Yeterans Administration Coronary Artery Bypass Co-operative Stu-dy Group, „Eleven-year survival in the Yeterans Administration randomized trial of coronary bypass surgery for stable angina” („Jedenastoletni okres przeżywalności w próbie losowej dotyczącej połączenia (proteza naczyniowa) omijającego zwężenie tętnicy wieńcowej w przypadkach trwałej dusznicy boles­nej”), New Eng. J. Med. 311:1333-1339, 1984; Coronary Artery Surgery Study (CASS), „A randomized trial of coronary artery bypass surgery: ąuality of lite in patients randomly assigned to treatment groups” („Bypass (proteza naczyniowa) tętnicy wieńcowej – komfort życia pacjentów losowo przypisanych do grup leczenia”), Circulation, 68(5):951-960, 1983.
12) J. Trager, The Food Chronology (Chronologia żywności), Henry Holt & Company. Nowy Jork, (lista produktów według dat), 1995.
13) „Margarine” („Margaryna”), Encydopedia Americana, jak wyżej, str. 279-280.
14) S. Fallon, P. Connolly, M.C. Enig, Nourishing Traditions (Tradycje żywie­niowe), Promotion Publishing, 1995; M.C. Enig, „Coconut: In Support of Good Health in the 21st Century” („Kokos – wsparcie dobrego zdrowia w XXI wieku”), http://www.livecoconutoil.com/maryenig.htm .
15) Dr Bernardo Houssay i inni. Human Physiology (Fizjologia człowieka), McGraw-Hill Book Company, 1955, str. 400-421.
16) J. Gustavson i inni, „Insulin-stimulated glucose uptake involves the transition of glucose transporters to a caveolae-rich fraction within the plasma celi membranę: implications for type II diabetes” („Stymulowane insuliną pobieranie glukozy mieści w sobie przemieszczenie transporterów glukozy w bogatą w obszary jamiste strefę membrany komórki plazmatycznej – implika­cje tego procesu dla cukrzycy typu II), Mol. Med., 2(3):367-372, maj 1996.
17) Dr William F. Ganong, Review of Medical Physiology (Przegląd fizjologii medycznej), wydanie XIX, 1999, str. 9, 26-33.
18) D.A. Pan i inni, „Skeletal muscle membranę lipid composition is related to adiposity and insulin action” („Skład lipidowy błony mięśni szkieletowych ma związek z otyłością i działaniem insuliny”), J. Gin. lnvest., 96(6):2802-2808, grudzień 1995.
19) Physicians’ Desk Reference (Podręczny przewodnik lekarza), wydanie LIII, 1999.
20) Thomas Smith, Insulin: Our Silent Killer (Insulina – nasz cich zabójca), Thomas Smith, Loveland, Colorado, wydanie drugie uzupełnione, lipiec 2000, str. 20.
21) Kancelaria prawnicza Charles H. Johnson & Associates.
22) American Heart Association (Amerykańskie Towarzystwo Serca), „Dia­betes Mellitus Statistics” („Statystyka cukrzycy”), http://www.amhrt.org .
23) E.R.B. Shanmugasundaram i inni (Instytut Cukrzycy drą Ambedkara, Kilpauk Medical College Hospital, Madras, Indie), „Possible regeneration of the Islets of Langerhans in Streptozotocin-diabetic rats given Gymnema syhestre leaf extract” („Możliwość regeneracji wysepek Langerhansa u streptocynowo-cuk-rzycowych szczurów, który podano wyciąg z liści Gymnema syhestre”), J. Ethnopharmacology, 30:265-279, 1990; E.R.B. Shanmugasundaram i inni, „Use of Gemnema syhestre leaf extract in the control of blood glucose in insulin-dependent diabetes mellitus” („Zastosowanie ekstraktu z liści Gemnema syhest­re do kontrolowania poziomu glukozy we krwi”), J, Ethnopharmacology, 30:281-294, 1990.
24) Thomas Smith, Insulin).., jak wyżej, str. 97-123.
25) Wiele popularnych sztucznych słodzików znajdujących się w sprzedaży jest bardzo toksycznych i niebezpiecznych dla diabetyków; wiele z nich jest znacznie gorszych od cukru, którego diabetycy starają się unikać. Patrz na przykład Thomas Smith, Insulin…, jak wyżej, str. 53-58.
26) Dr Morton Walker, dr Hitendra Shah, Chelation Therapy (Terapia chala-cji), Keats Publishing, Inc., New Canaan, Connecticut, 1997.


Dwumiesięcznik „NEXUS”
http://www.ufo.com.pl.
e-mail: listy@ufo.com.pl
Copyright (C) 1999 by Agencja NOLPRESS